Lesvoorwaarden

Lesvoorwaarden

 1. Een lesuur duurt 50 minuten. De extra 10 minuten kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
 2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Tennisschool Y4Tennis.
 4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van Tennisschool Y4Tennis dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 5. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) In de andere basisschoolvakanties kan les gegeven worden. Inhaallessen die uitvallen i.v.m. officiële feestdagen, kunnen in vakanties worden gepland.
 6. Lesdagen zijn terug te vinden op de site www.y4tennis.nl
 7. In de zomerperiode dient men lid te worden van de vereniging (TVDR). Voor kosten e.d. kunt u kijken op www.tvdr.nl. Pas dan mag u gebruik maken van de buitenlessen.
 8. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald (tot een maximum van 3 lessen). Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les. Inhaallessen worden in principe gepland in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan Tennisschool Y4Tennis besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s) Deze kunnen eventueel gepland worden in weekenden tijdens de cursus.
 9. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer (eventueel antwoordapparaat) of met de administratie 06-24687280 (Wendy de Wit- Van der Veek).
 10. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
 11. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.
 12. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. De factuur van uw lesgeld zal tussen startdatum en 2 weken na aanvang van de cursus per mail aan uw worden verzonden.
 13. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting en zal het lesgeld niet geïncasseerd worden.
 14. Recht op deelname aan een cursus van Tennisschool Y4Tennis ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld.
 15. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur. Bij het sturen van een 1e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 16. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 17. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 18. U kunt zich tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 19. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
 20. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
 21. Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep. Afmelden van de les en aanvragen van een inhaalles kan uitsluitend via de mail info@y4tennis.nl. Tennisschool Y4Tennis heeft het recht. Bijvoorbeeld door het inplannen van een vast inhaaluur. Het inhalen is een extra service en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 22. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden.
 23. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om een tegoedbon voor gemiste lessen aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met opgaaf van reden. In geval van blessure of ziekte dient een doktersverklaring te worden meegestuurd. Aanvraag dient direct na ontstaan van blessure of ziekte aangevraagd te worden. Het aantal lessen van de tegoedbon wordt berekend vanaf het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd.
 24. Een tegoedbon is een extra service voor het inhalen van gemiste lessen. Deze tegoedbon is in overleg met de administratie ook overdraagbaar aan derden. De gemiste lessen kunnen in overleg met de administratie worden ingehaald op open plaatsen in de cursus. De waarde van de gemiste lessen kan nooit verrekend worden of in mindering gebracht worden bij volgende cursussen. Ook kunnen er geen rechten aan de tegoedbon worden ontleend.
 25. Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld naar rato aangepast worden.
 26. De directie van Tennisschool Y4Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.