LESVOORWAARDEN

LESVOORWAARDEN

 

 

 1. Een lesuur duurt 50 minuten. De baan zal 60 minuten beschikbaar zijn.  Een half uur les duurt 25 minuten waarbij de baan 30 minuten beschikbaar is. 
 2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 3. In de zomerperiode dient men lid te worden van de vereniging (TVDR). Voor kosten e.d. kunt u kijken op www.tvdr.nl. Pas dan mag u gebruik maken van de buitenlessen.
 4. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Tennisschool Y4Tennis.
 5. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van Tennisschool Y4Tennis dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 6. Bij minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld naar rato aangepast worden.
 7. Er wordt in principe geen training gegeven in de eerste week van de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie.
 8. De tennislessen vinden plaats van maandag tm zaterdag.
 9. Bij lessen die uitvallen door vorst, regen of sneeuw zal de 1e les ingehaald worden, de 2e les is voor de cursist en de 3e les wordt ingehaald. Bij meer dan 2 inhaallessen kan Tennisschool Y4Tennis besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s). Deze kunnen eventueel gepland worden in weekenden en vakanties.
 10. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 11. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
 12. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.
 13. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. De factuur zal per mail aan uw worden verzonden.
 14. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting en zal het lesgeld niet geïncasseerd worden.
 15. Recht op deelname aan een cursus van Tennisschool Y4Tennis ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld.
 16. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur. Bij het sturen van een 1e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 17. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 18. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 19. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 20. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
 21. Gemiste groepslessen kunnen alleen ingehaald worden indien er een plek is in een geschikte groep. Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
 22. Gemiste privélessen kunnen, mits 24 uur van tevoren worden afgezegd met een goede reden ingehaald worden in overleg met de leraar. 
 23. In geval van langdurige afwezigheid d.m.v. blessure of ziekte zal er samen met de administratie naar een gepaste oplossing worden gekeken. Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
 24. De directie van Tennisschool Y4Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.